INNE FORMY WSPARCIA: Dofinansowanie dla osób samozatrudnionych

O dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może ubiegać się przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (tzw. osoba samozatrudniona), u którego w następstwie wystąpienia COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Warunki uzyskania dofinansowania:

  1. Spadek obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (obliczany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych).
  2. W stosunku do przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.
  3. Przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  4. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
  5. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie

Wniosek o udzielenie dofinansowania powinien zostać złożony do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa w pkt (5), przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Obecnie w ustawie wprost wskazano, że dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu spadku obrotów – i tak w przypadku spadku obrotów o:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu spadku obrotów – i tak w przypadku spadku obrotów o:

  1. co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1.300,00 zł),
  2. co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1.820,00 zł),
  3. co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 2.340,00 zł).

Okres wypłacania dofinansowania

Dofinansowanie może być przyznane na okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku, przy czym okres ten może być przedłużony ze względu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.