ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Wyłączenie stosowania ustawy

Ustawa antykryzysowa przewiduje wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy:

1) niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego,

2) udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną lub regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1 a ustawy o samorządzie województwa, związane z realizacją:

  • zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub
  • zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy, które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19,

3) udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczenia postojowego lub jego wypłatą,

4) udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych ze zwolnieniem z opłacania składek, o których mowa w art. 31zo ustawy COVID-19,

5) udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych z odstąpieniem od pobierania odsetek za zwłokę,

6) udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z zapewnieniem możliwości udostępnienia danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40 ustawy antykryzysowej, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45 ustawy antykryzysowej, Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A.,

7) dotyczące wykonania decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stosownie do art. 13 ust. 6 ustawy o rezerwach strategicznych,

8) dotyczące zawarcia umowy przechowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, stosownie do art. 16 ust. 4 ustawy o rezerwach strategicznych,

9) dotyczące wykonywania przez Agencję Rezerw Materiałowych decyzji w sprawie dokonania zakupu, magazynowania i wydawania określonych asortymentów towarów w imieniu i na rzecz określonych podmiotów, stosownie do art. 25a ustawy o rezerwach strategicznych.

Jednocześnie przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także okres kolejnych trzech miesięcy od dnia odwołania tego stanu, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi nabywane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. lub jej spółkę zależną (której Agencja powierzyła wykonywanie zadań, o których mowa w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia), niezbędne do zapewnienia realizacji procesu udzielania wsparcia, przewidziana została możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne.

W przypadku zamówień, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2 wymienionych powyżej zamawiający, w terminie 14 dni od dnia ich udzielenia, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, a jeżeli go nie posiada, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.