ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Wyłączenie stosowania ustawy

Ustawa Antykryzysowa przewiduje wyłączenia stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy:

1) niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego,

2) udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1 a ustawy o samorządzie województwa związanych z realizacją:

  1. zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub
  2. zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy,które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19,

3) udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego,

4) udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych ze zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek, o których mowa w art. 31zo ustawy COVID-19,

5) udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych z odstąpieniem od pobierania odsetek za zwłokę,

6) udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z zapewnieniem udostępnienia danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art.40 Ustawy Antykryzysowej, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art.45 Ustawy Antykryzysowej, Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna.

7) wykonania decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stosownie do art. 13 ust. 6 ustawy o rezerwach strategicznych,

8) zawarcia umowy przechowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, stosownie do art. 16 ust. 4 ustawy o rezerwach strategicznych,

9) wykonywania przez Agencję Rezerw Materiałowych decyzji w sprawie dokonania zakupu, magazynowanie i wydawanie określonych asortymentów towarów w imieniu i na ich rzecz określonych przedmiotów, stosownie do art. 25a ustawy o rezerwach strategicznych.

Jednocześnie przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także okres kolejnych trzech miesięcy od dnia odwołania tego stanu, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi nabywane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. lub jej spółkę zależną (której Agencja powierzyła wykonywanie zadań, o których mowa w Ustawie o Szczególnych Instrumentach Wsparcia), niezbędne do zapewnienia realizacji procesu udzielania wsparcia przewidziana została możliwość niestosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.