PRAWO PRACY: Wydłużono obowiązywanie przepisów o pracy zdalnej

Z dniem 5 września 2020 r. wejdzie w życie zmiana brzmienia art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który otrzyma brzmienie:

„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”.

Zmiana powyższa obowiązywać będzie na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 1423).

W ten sposób ustawodawca uregulował możliwość wykonywania pracy zdalnej po 4 września br., wydłużając możliwość jej wykonywania o kolejne miesiące.