ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Pozostałe zagadnienia w zakresie zamówień publicznych

Brak obowiązku żądania wadium

Zamawiający nie ma obowiązku żądania od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa tzw. progom unijnym lub je przekracza.

Powyższa regulacja będzie miała zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wszczętych po dniu wejścia w życie przedmiotowej regulacji art. 15va ustawy antykryzysowej.

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczki

W przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający zobowiązany jest do:

  • udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, lub
  • wypłaty wynagrodzenia w częściach.

Udzielenie zaliczki następuje w wysokości nie mniejszej niż 5% wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Natomiast wypłata wynagrodzenia w częściach następuje po wykonaniu danej części umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wysokości za daną część określonej w umowie przez zamawiającącego, przy czym wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

W przypadku zamówień na roboty budowlane o terminie wykonywania dłuższym niż 12 miesięcy, w których przewidziana zostanie płatność wynagrodzenia w częściach (art. 143a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Brak jest obowiązku udzielenia zaliczki lub wypłaty wynagrodzenia w częściach na zasadach określonych w ustawie antykryzysowej w przypadku zamówień, o których mowa w art. 131a ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) co do zasady nie może być ustalona w wysokości przekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy,

2) może być ustalona w wysokości większej niż 5%, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli:

  • jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia, lub
  • wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia.

Zamawiający jest zobowiązany opisać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zaistnienie przesłanek uzasadniających żądanie wyższej niż 5% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przepisy przejściowe w zakresie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w częściach, udzielenia zaliczki, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Powyższa regulacja dotycząca obowiązku wypłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczki, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie miała zastosowanie:

  • do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wszczętych po dniu wejścia w życie przedmiotowej regulacji, tj. art. 15vb ustawy antykryzysowej,
  • do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych w wyniku przetargu nieograniczonego, zawartych po dniu wejścia w życie regulacji wynikających z art. 15vb ustawy antykryzysowej, w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu wejścia w życie przedmiotowego przepisu.

Sposób wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej.

Tym samym zniesiony został obowiązek ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.