PRAWO HANDLOWE: Przesunięcie terminu wdrożenia rejestru akcjonariuszy

Na podstawie ustawy nowelizującej ustawę antykryzysową 3.0 przesunięty został termin wejścia w życie regulacji dotyczących wdrożenia rejestru akcjonariuszy na dzień 1 marca 2021 r.

W konsekwencji:

  • z dniem 1 marca 2021 r. wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę i z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisy akcji na rachunkach papierów wartościowych (w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych),
  • wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie, a pierwsze wezwanie powinno być dokonane do dnia 30 września 2020 r. (dotychczas 30 czerwca 2020 r.),
  • do dnia 1 marca 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych,
  • z dniem 1 marca 2021 r. wchodzą w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych związane z dematerializacją wszystkich akcji i wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa – tarcza antykryzysowa 4.0 uregulowała sytuację dotyczącą spółek, które na dzień 30 września 2020 r. znajdują się w upadłości i nie dokonały pierwszego wezwania aż do upływu 12 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego. W odniesieniu do tych spółek m.in.:

  • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez taką spółkę wygasa z mocy prawa w pierwszym dniu po upływie okresu, o którym mowa powyżej,
  • do dnia przypadającego na pierwszy dzień po upływie okresu, o którym mowa powyżej, do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych,
  • wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie; pierwszego wezwania dokonuje się do dnia przypadającego na pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postepowania upadłościowego,
  • dokumenty akcji zachowują moc dowodową (w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe) w okresie 5 lat od dnia, w którym upłynął okres, o którym mowa powyżej.

Powyższe uregulowanie wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r. na mocy zmiany ustawy – Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.