WZÓR: wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedziami Pani Prezes ZUS, prof. Gertrudy Uścińskiej, opublikowano nowy wzór wniosku, który pozwala w uproszczony sposób odroczyć termin płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. o 3 miesiące. Poniżej udostępniamy formularze wniosków (UWAGA: ZUS przygotował jeden formularz dla przedsiębiorców z pełną księgowością i drugi dla przedsiębiorców nieprowadzących pełnej księgowości).

Kompletowanie (załączniki)

Przedsiębiorcy z pełną księgowością do wniosku muszą dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

Wszyscy muszą dołączyć do wniosku dokumenty dotyczące pomocy publicznej de minimis, tj.:

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (formularz RPD), albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy (formularz RD-2);
  2. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz RFD) lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (formularz RFR) – w przypadku ubiegania się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wysyłka wniosków

Wnioski można:

  1. przesłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS; lub
  2. złożyć w specjalnych skrzynkach przygotowanych w oddziałach ZUS; lub
  3. wysłać pocztą na adres placówki ZUS.

Co potem?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS odeśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą. Otrzymane dokumenty należy podpisać i odesłać do ZUS. Dokumenty można dostarczyć do ZUS na 3 sposoby, tj.:

  1. złożyć w specjalnych skrzynkach przygotowanych w oddziałach ZUS; lub
  2. przesłać pocztą; lub
  3. przesłać skanem na adres e-mail oddziału ZUS (plik z adresami w załączeniu).

UWAGA: wysyłanie e-mailem nie wyłącza obowiązku dostarczenia papierowych oryginałów dokumentów do ZUS. Trzeba je przesłać najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażecie ich Państwo w formie papierowej do ZUS, to ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Pozdrawiamy,

Redakcja PWO wraz z Zespołem JGA

 

WNIOSEK DLA OSÓB PROWADZĄCYCH PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ

WNIOSEK DLA OSÓB NIEPROWADZĄCYCH PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI

FORMULARZ – OTRZYMANA POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ – OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

FORMULARZ – INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ – INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ