PODATKI: Zmiany w podatkach dochodowych

Odroczenie płatności pobranych zaliczek

Najistotniejszą zmianą jest możliwość odroczenia płatności pobranych od pracowników i zleceniobiorców zaliczek na podatek dochodowy. Nowym terminem przekazania zaliczek będzie 1 czerwca 2020 r. Przedsiębiorcy mogą zastosować omawiany przepis pod warunkiem, iż ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z pandemią COVID-19.

Ulga na złe długi

Nowelizacja ustawy zawiesza także stosowanie części przepisów ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. Podatnik, który zalega z płatnością dla kontrahenta powyżej 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty, nie ma obowiązku zwiększania kwoty przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek. Warunkiem jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych pandemią SARS-CoV-2 oraz osiągnięcie przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w analogicznym miesiącu Należy także zauważyć, że ustawa nie zawiesza stosowania przepisów pozwalających obniżyć wysokość zaliczki w przypadku, gdy to kontrahent zalega podatnikowi z zapłatą powyżej 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

Odroczenie płatności minimalnego podatku od przychodów z budynków

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają odroczenie wpłaty minimalnego podatku od przychodów z budynków. Termin zapłaty podatku za miesiące marzec–maj 2020 r. zostaje przedłużony do 20 lipca 2020 r. pod warunkiem poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych pandemią SARS-CoV-2 oraz osiągnięcia przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w analogicznym miesiącu 2019 r.

Rozliczenie straty powstałej w 2020 r.

Kolejną ważną zmianą w przepisach dochodowych jest możliwość szybszego rozliczenia straty powstałej w 2020 r. Zgodnie z omawianymi przepisami w przypadku wystąpienia straty w działalności gospodarczej oraz uzyskania przychodów niższych o co najmniej 50% w porównaniu do poprzedniego roku podatnik może odliczyć stratę powstałą w 2020 r. od dochodów osiągniętych w 2019 r. Nie można jednak odliczyć więcej niż 5 mln zł. Konstrukcja przepisów wskazuje, że odliczenia będzie się dokonywać w drodze korekty zeznania rocznego składanego za rok 2019.

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

W ustawie o PIT i CIT wprowadzona zostanie także możliwość rezygnacji w ciągu roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Przesłanką warunkującą zastosowanie omawianej instytucji jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z pandemią. W przypadku rezygnacji z opłacania zaliczek w formie uproszczonej podatnik do końca roku podatkowego wpłaca zaliczki wyliczone na podstawie faktycznie uzyskanego dochodu. Ponadto dotychczas zapłacone zaliczki w formie uproszczonej uwzględnia się przy obliczaniu zaliczek za pozostałe miesiące roku podatkowego.

Ulgi, zwolnienia, odliczenia

Tarcza antykryzysowa wprowadza także dodatkowe ulgi i zwolnienia z podatku dochodowego. Przede wszystkim wolne od podatku dochodowego są otrzymywane świadczenia postojowe. Ustawa ponadto zwiększa w 2020 r. limity zwolnień podatkowych dla osób fizycznych otrzymujących dodatkowe świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zapomogę lub dopłaty.

Ustawa antykryzysowa wprowadza dodatkowe systemy ulg, odliczeń i uproszczeń dla przedsiębiorców wspierających działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z przepisami ustawy, przy spełnieniu określonych warunków podatnik może:

 

 • odliczyć od dochodu darowizny przekazywane na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz wybranych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • dokonać jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • odliczyć od dochodu obliczanego na potrzeby ustalenia kwoty zaliczki koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,
 • stosować 5% stawkę podatku do obliczania zaliczek od dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 (IP-BOX).

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków

Na podstawie art. 52pa ustawy o PIT oraz odpowiednio art. 24b ustawy o CIT zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów tych ustaw, ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Rozwiązanie to zastąpiło wcześniejsze przedłużenie terminu płatności zaliczek za omawiany podatek. Wysokość płaconego podatku nie jest zależna od rzeczywiście uzyskanych przychodów, stąd wielu podatników, mimo istotnego spadku poziomu przychodów z powodu COVID-19, mogło nadal być zobowiązanych do płacenia podatku.

Ułatwienia dla podatkowych grup kapitałowych

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia łagodzi wymogi dotyczące podatkowych grup kapitałowych. Zgodnie z nowym art. 38n ustawy o CIT, w przypadku, gdy podatkowa grupa kapitałowa poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, nie trzeba spełniać wymogów:

 • braku zaległości w spółkach tworzących grupę we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
 • osiągania udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%.

Złagodzone wymogi stosuje się do roku podatkowego rozpoczynającego się lub kończącego się w 2020 r.

Składanie zeznań rocznych PIT w 2020 r.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia wprowadza do ustawy o PIT nowy art. 52v, zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, jeżeli podatnik złoży deklarację roczną po 30 kwietnia 2020 r., lecz przed 1 czerwca 2020 r. Ponadto na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zgodnie z którym przewiduje się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. W efekcie, przepisy odraczają termin na złożenie zeznania rocznego i zapłatę podatku PIT.

Zmiana terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Ustawa antykryzysowa wprowadza przepisy, zgodnie z którymi przedłuża się:

 • termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – do 30 września 2020 r., oraz
 • termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych – do 31 grudnia 2020 r.

dla podatników, których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Tarcza antykryzysowa w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego wprowadza zmiany analogiczne jak w ustawie o PIT.

Przede wszystkim zawieszone zostaje stosowanie części przepisów dotyczących ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. Podatnik, który zalega z płatnością dla kontrahenta powyżej 90 dni od upływu terminu zapłaty nie ma obowiązku zwiększania kwoty przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek. Podobnie jak w przypadku zmian w podatkach dochodowych, warunkiem zastosowania przepisu jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych pandemią SARS-CoV-2 oraz osiągnięcie przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów osiągniętych w analogicznym miesiącu 2019 r. Należy także zauważyć, że ustawa nie zawiesza stosowania przepisów pozwalających obniżyć wysokość zaliczki w przypadku, gdy to kontrahent zalega podatnikowi z zapłatą powyżej 90 dni od dnia terminu płatności.

Ponadto ustawa pozwala również odliczyć od przychodu darowizny przekazywane na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz wybranych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zmiany w zakresie PIT i CIT związane z przekazywanymi darowiznami

Odliczanie od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii

Zwiększony został katalog możliwości w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19. Od dnia 24 czerwca 2020 r. odliczeniu na podstawie zmienionych przepisów (art. 52n ustawy o PIT, art. 38g ustawy o CIT, art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) podlegają darowizny przekazywane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Odliczenia, o których mowa w art. 52n ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o PIT, przysługują również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego (odpowiednio art. 38g ust. 2a ustawy o CIT, art. 57b ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Odliczenie darowizn rzeczowych w postaci laptopów i tabletów

Na podstawie art. 52x ustawy o PIT (i odpowiednio art. 38p ustawy o CIT, art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) od podstawy obliczenia podatku podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

 • organom prowadzącym placówki oświatowe,
 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Co istotne, odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są komputery kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest również zapewnienie dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny, a także oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Dodatkowo wysokość przysługującego podatnikowi odliczenia zależna jest od terminu przekazania darowizny. I tak w przypadku darowizny przekazanej:

 • od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Możliwość zaliczania do KUP kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn podlegających odliczeniu

Zgodnie z nowododanym art. 52z ustawy o PIT (odpowiednio art. 38r ustawy o CIT) podatnicy mają możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które zostały przekazane w formie darowizny podlegającej odliczeniu na podstawie przepisów dotyczących odliczenia określonych darowizn -art. 52n ustawy o PIT (odpowiednio art. 38g ustawy o CIT), art. 52x ustawy o PIT (odpowiednio art. 38p ustawy o CIT). Możliwość ta przysługuje, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. Przepisy te mają zastosowanie dla darowizn dokonanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Możliwość wyłączenia z przychodów wartości niektórych darowizn

Zgodnie z art. 52za ustawy o PIT do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się wartości otrzymanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przez podatników, o których mowa w art. 52n ust. 1 i art. 52x ust. 1. Przepisy te odnoszą się do darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii, dla których przysługuje prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku. Analogiczne regulacje znajdują się w przepisach ustawy o CIT (art. 38q ustawy o CIT).

Wyłączenie z przychodów dopłat do kredytów 

Dopłaty stosuje się do kredytów udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, zwanym dalej „przedsiębiorcami”.

Dopłaty są stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydłużenie ważności certyfikatów rezydencji podatkowej

Certyfikaty rezydencji zachowują ważność przez okres trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz w okresie 2 miesięcy od jego odwołania.

Możliwość potwierdzenia danych kopią certyfikatu

Miejsce zamieszkania i siedziby podatnika może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji (podczas trwania stanu epidemii oraz w ciągu 2 miesięcy od jego zakończenia) pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Honorowanie certyfikatów rezydencji z 2019 r.

Warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Zmiany w zakresie cen transferowych

Zgodnie z art. 31z tarczy antykryzysowej 4.0 przedłużono terminy na złożenie informacji o cenach transferowych, oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz terminy na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych.

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT i art. 11t ust. 1 ustawy o CIT, przedłuża się:

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
 • 0 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o PIT i art. 11m ust. 1 ustawy o CIT, przedłuża się:

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
 • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Zmiany w zakresie ulgi na złe długi w trakcie roku

Na podstawie art. 52w ustawy o PIT (odpowiednio art. 38o ustawy o CIT, art. 57d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) umożliwiono podatnikom ponoszącym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 korzystanie z ulgi na złe długi w podatku dochodowym od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (a nie 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Stosowanie przepisów wyłączających z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania

Na mocy art. 52zb ustawy o PIT (odpowiednia regulacja w art. 38t ustawy o CIT) wyłączono stosowanie art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT (odpowiednia regulacja w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nie uważa się za KUP kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Aktualnie, na podstawie ww. art. 52zb ustawy o PIT, przepisu tego nie stosuje się do zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19.

Zmiany w zakresie obowiązku zapłaty podatku w formie karty podatkowej za okres przerwy w działalności wynikający z ograniczenia jej prowadzenia

Zgodnie z art. 57g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie wynikającym z wprowadzenia z powodu COVID-19 czasowego ograniczenia prowadzenia tej działalności, stosuje się przepisy art. 34 w zakresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, tj. nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy. Dodatkowo w tym przypadku podatnicy nie mają obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.