Rozporządzenia z dnia 13.03.2020 r. (zmienione rozporządzeniami z dnia 14.03.2020) w związku z COVID-19

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone na podstawie rozporządzeń z dnia 13 marca 2020 r. oraz rozporządzeń zmieniających te rozporządzenia z dnia 14 marca 2020 r., wydanych w związku z pandemią COVID-19.

Nowe regulacje prawne wprowadzają liczne ograniczenia, w szczególności w podróżach oraz w prowadzeniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Do najważniejszych zmian należą:

 • zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego na przejściach granicznych,
 • przywrócenie kontroli granicznych,
 • obowiązkowa kwarantanna po przyjeździe do Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ograniczenie dostępu do urzędów administracji, poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, o ile tak postanowi kierownik danego urzędu,
 • ograniczenia i nowe obowiązki w zakresie sprzedaży niektórych produktów (np. masek chirurgicznych, środków do dezynfekcji rąk),
 • ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych, restauracji, kawiarni, kin, obiektów sportowych itp.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

Ograniczenia w przemieszczaniu się:

 1. W okresie od dnia 14 marca 2020do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.
 2. W okresie od dnia 15 marca 2020 r.do odwołania wstrzymane zostaje przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Począwszy od dnia 15 marca 2020 r. do odwołaniaosoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
 • przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: (i) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, (ii) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.
 • odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy (obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych: w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym oraz przez załogę statku lub załogę statku powietrznego).

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Ograniczenia w obrocie określonymi towarami:

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania zakazany został wywóz lub zbywanie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów. Ponadto w tym okresie przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy o zamiarze wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nie później niż na 24 godziny przed tym zamiarem), następujących produktów:

 1. gogli ochronnych,
 2. kombinezonów typu TYVEK,
 3. masek typu FFP2/FFP3,
 4. maseczek chirurgicznych,
 5. ochraniaczy na buty (obuwie),
 6. rękawiczek lateksowych,
 7. rękawiczek nitrylowych,
 8. środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy:

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności (całkowity zakaz):

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),
 • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20),
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych.

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:

 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0) – całkowity zakaz,
 • działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (nieudzielanie pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej), przy czym ograniczenia tego nie stosuje się w przypadku gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.,
 • sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego (ograniczenie polega na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny).

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej oraz czasowe ograniczenie handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

 • wyrobami tekstylnymi,
 • wyrobami odzieżowymi,
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 • meblami i sprzętem oświetleniowym,
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

 • wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,
 • określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności:

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń (oraz zgromadzeń spontanicznych). Zakazu tego nie stosuje się w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych 

Zawieszenie ruchu granicznego:

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz określony jest w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia.

Ograniczenie ruchu granicznego:

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ograniczony zostaje ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz, wraz z rodzajem ruchu granicznego dozwolonego przez te przejścia, określony jest w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ograniczony zostaje ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną 

Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną – kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo:

 • na granicy państwowej z Republiką Czeską,
 • na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec,
 • na granicy państwowej z Republiką Litewską,
 • na granicy państwowej z Republiką Słowacką,
 • w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen,
 • w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

Przywrócona zostaje tymczasowo kontrola graniczna osób w okresie od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 rZakres kontroli będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19.

Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych jest określony w załączniku do tego rozporządzenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 28 marca 2020 r. obowiązuje zakaz wykonywania lądowania w portach lotniczych Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych lotów przewożących pasażerów z wyjątkiem lotów:

 • którymi przewożone są osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (osoby te wymienione są w niniejszej informacji na stronie 4, punkt 4, lit. od a do h), powracające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów turystyki lub podmiotu działającego na ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020 r. lub na zlecenie Prezesa Rady Ministrów,
 • czarterowych realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli,
 • wykonywanych w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdzonego statusem lotu: (i) HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub (ii) SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo-ratowniczą), lub (ii) HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub (iv) odpowiednią uwagą w planie lotu,
 • w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – potwierdzonego statusem lotu: (i) STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub (ii) GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub (iii) odpowiednią uwagą w planie lotu, wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne – potwierdzonego statusem lotu (i) HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Komendanta Służby Ochrony Państwa), lub (ii) odpowiednią uwagą w planie lotu.