PRAWO PROCESOWE: Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Dotychczas, chcąc uniknąć negatywnych skutków i możliwej osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej, podatkowej i karnej przewidzianej na wypadek nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, osoby obowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powinny były złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Zasadniczo ze stanem niewypłacalności mamy do czynienia, jeżeli podmiot utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Prawo upadłościowe przewiduje ponadto domniemanie, że jeżeli podmiot ma opóźnienie w płaceniu zobowiązań przekraczające trzy miesiące to jest niewypłacalny.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia wprowadziła przepis, zgodnie z którym jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a przy tym stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie na nowo.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia przewiduje także domniemanie, zgodnie z którym jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 to domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia nie wprowadza zakazu składania wniosku o ogłoszenie upadłości, a tylko w określonych warunkach przewiduje zawieszenie lub przerwanie biegu terminu na jego złożenie. Jeżeli zatem stan niewypłacalności zaistniał z powodu COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie ma przeszkód, żeby wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez samego dłużnika lub wierzyciela podmiotu niewypłacalnego.