PRAWO PRACY: Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i innych składek

Omawiana forma wsparcia dotyczy:

1) płatnika składek, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (nie uwzględnia się młodocianych),

2) płatnika składek, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (nie uwzględnia się młodocianych),

3) płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,

4) płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, o ile prowadził działalność przed dniem 01.04.2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,

5) płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

 • prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000,00 zł,

6) płatnika składek będącego przedsiębiorcą korzystającym z „ulgi na start”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

 • prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek:
 1. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
 2. był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000,00 zł.

Zwolnienie odnosi się do składek należnych za okres od dnia 1.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za ten okres, przy czym w przypadku płatnika, o którym mowa w pkt. 2 powyżej w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zwolnienie dot. płatników wskazanych w pkt. 5 i 6 powyżej odnosi się do nieopłaconych składek należnych za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za ten okres.

Zwolnienie jest udzielane na wniosek złożony do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. To samo dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Zwolnienie następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych, a w przypadku gdy płatnik zwolniony jest z tego obowiązku – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

Warunkiem zwolnienia jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień, maj 2020 r. (w przypadku płatników, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej za kwiecień i maj 2020 r.) na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, nie później niż do 30.06.2020 r.

Opłacone składki za marzec 2020 r., a przypadku płatników, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej, także składki wykazane w deklaracjach rozliczeniowych za kwiecień i maj 2020 r. podlegają zwolnieniu także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Ich zwrot jest możliwy na zasadach określonych w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

Płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, do dnia rozpatrzenia tego wniosku uważa się za niezalegającego w opłacaniu składek należnych za okres wskazany w tym wniosku.