PRAWO PRACY: Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek

Na wniosek złożony w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, możliwe jest odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek za okres przypadający po dniu 31.12.2019 r.

Wniosek powinien zawierać:

  1. dane płatnika składek: (i) imię i nazwisko, nazwę skróconą, (ii) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, (iii) adres do korespondencji;
  2. uzasadnienie odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę;
  3. inne informacje niezbędne do odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę;
  4. podpis wnioskodawcy.

ZUS informuje płatnika składek o odstąpieniu od pobierania odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę następuje w drodze decyzji, od której płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.