PRAWO PRACY: Dofinansowanie wynagrodzeń na rzecz przedsiębiorców o statusie MŚP

Ustawa antykryzysowa wprowadza szczególne zasady dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania:

1) Dofinansowanie przyznane przeznaczone jest dla przedsiębiorców o statusie MŚP (mikroprzedsiębiorca, mały oraz średni przedsiębiorca[1]).

2) Dofinansowaniem objęte są zarówno wynagrodzenia pracowników (również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną).

3) Bazowymi kryteriami, od których spełnienia uzależniona jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie, są:

 • brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy na koniec III kwartału 2019 r.
 • brak spełniania przez przedsiębiorcę przesłanek do ogłoszenia upadłości na moment ubiegania się o dofinansowanie;
 • spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; – tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

4) Od poziomu spadku obrotów uzależniona jest wysokość dofinansowania, o którego przyznanie można się ubiegać, i tak w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane do kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń i jednocześnie nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane do kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń i jednocześnie nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane do kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

5) Dofinansowanie przyznawane jest co do zasady na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadający od miesiąca złożenia wniosku.

6) Wniosek o dofinansowanie kierowany jest do właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

7) Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania pod rygorem zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, chyba że do rozwiązania umowy o pracę doszło przez pracownika, w wyniku rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub w wyniku wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta umową.

8) Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, dotyczących osób zatrudnionych oraz wysokości wynagrodzenia, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. W przypadku zmiany danych, o których mowa powyżej, powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę.

9) Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

10) Dofinansowanie to stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie sekcji 3.1 Komunikatu Komisji (2020/C 91 I/01) – dofinansowanie to łącznie z inną tego rodzaju pomocą wynosić może maksymalnie do 800 tys. EUR i może zostać udzielone nie później niż do 31 grudnia 2020 r.; o dofinansowanie może się ubiegać przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

11) Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.


mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

i który nie jest mikroprzedsiębiorcą

średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą