PRAWO PRACY: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców albo organizacją pozarządową lub podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego albo wolontariat, korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może otrzymać dofinansowanie,  o którym mowa odpowiednio w art. 15zzb albo art. 15zze ustawy antykryzysowej (tzw. dofinansowanie od starosty).