PRAWO PRACY: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Okres wypłacania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 12 lipca 2020 r. Zasiłek przysługuje m.in. ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem do ukończenia 8 roku życia;

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat;

3) dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

– z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, a także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub opiekuna dziennego.

4) dorosłą osobą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku otwarcia placówek.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 dodatkowy zasiłek przysługuje nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.