PRAWO MEDYCZNE: Umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wstrzymanie kontraktowania przez NFZ

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie będą przeprowadzane konkursy ofert i rokowania dotyczące zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem konkursów ofert i rokowań dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej z zakresów programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji oraz leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji.

Konkursy i rokowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostają od tego dnia zawieszone i zostaną wznowione po odwołaniu danego stanu, o ile wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań.

Dopuszczenie oferty z podpisem elektronicznym

Ustawodawca dopuścił możliwość złożenia oferty w konkursie ofert z podpisem w formie elektronicznej, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Tożsamą formę podpisu ustawodawca przewidział dla zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zawieszenie podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niektórych obowiązków informacyjnych

Przyjęto, że w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostanie zawieszone stosowanie przepisów dotyczących obowiązków wynikających z przepisów art. 23 (ściśle określone obowiązki informacyjne dotyczące m.in. raportowania o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia oraz informowania o pierwszym dostępnym terminie danego świadczenia i odpowiadający im obowiązek NFZ publikowania analogicznych informacji na stronach oddziałów wojewódzkich), art. 23a (umożliwienie świadczeniobiorcom przez świadczeniodawców rejestracji wizyt drogą elektroniczną) i art. 23b (przypominanie świadczeniobiorcom przez NFZ o wyznaczonych terminach udzielania świadczeń) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wyłączenie finansowania świadczeń wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 spod egzekucji

Środki przekazane przez NFZ świadczeniodawcy wykonującemu świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, który został wpisany do wykazu prowadzonego przez wojewodę wraz z wojewódzkim oddziałem NFZ, nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia dokonywanego na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.