PRAWO HANDLOWE: Pozostałe zmiany w zakresie funkcjonowania spółek

Zmiana terminu obowiązkowego ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w CRBR 

Przesunięty został maksymalny termin ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne (nie dotyczy spółek publicznych), spółki jawne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne – z 13 kwietnia 2020 r. na 13 lipca 2020 r.

Możliwość przesunięcia terminu zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Minister Finansów może określić inny termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółki publicznej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Maksymalny termin na podjęcie ww. uchwały określony w obecnie obowiązujących przepisach prawa to 30 czerwca 2020 r.

Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przez firmy audytorskie

Uchylony został art. 134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie z którym maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych jednostek interesu publicznego, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie mógł przekraczać 5 lat.

Terminy podjęcia czynności przez KNF, w tym dotyczących memorandum informacyjnego 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów do podjęcia przez KNF czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że KNF wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw.

W sprawach z zakresu właściwości KNF bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 189g § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W okresie obowiązywania tych stanów oraz w okresie miesiąca po ich odwołaniu nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego.

Powyższy przepis obowiązuje ze skutkiem od dnia 8 marca 2020 r.