PRAWO CYWILNE: Zmiany dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa i JST

Nieruchomości Skarbu Państwa

Ustawa antykryzysowa wprowadza uproszczenia dla starostów (prezydentów miast wykonujących zadania administracji rządowej) odnośnie do udzielania ulg w postaci umorzenia w całości albo w części lub odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa dla podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ulgi te stanowią pomoc publiczną, na podstawie sekcji 3.1 komunikatu Komisji 2020/C 91 I/01 – ulga taka łącznie z inną tego rodzaju pomocą wynosić może maksymalnie do 800 tys. EUR i może zostać udzielona nie później niż do 31 grudnia 2020 r.; o ulgę może się ubiegać przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa antykryzysowa wprowadza uprawnienia dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) do odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie stosownej uchwały JST. Jednocześnie do czasu podjęcia przez organ stanowiący JST stosownej uchwały organ wykonawczy JST może umarzać, rozkładać na raty lub odraczać zapłatę należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Czynności te wymagają każdorazowo stosownego wniosku podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ulgi te stanowią pomoc publiczną, na podstawie sekcji 3.1 komunikatu Komisji 2020/C 91 I/01 – ulga taka łącznie z inną tego rodzaju pomocą wynosić może maksymalnie do 800 tys. EUR i może zostać udzielona nie później niż do 31 grudnia 2020 r.; o ulgę może się ubiegać przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.