PRAWO BUDOWLANE: Pozwolenia na użytkowanie

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane, to jest wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

  1. na budowę obiektu jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do jednej z kategorii wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane,
  2. przystąpienie do użytkowania obiektu ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Zamiast tego wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia (18.04.2020), jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 ustawy – Prawo budowlane. Oznacza to możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia, chyba że organ nadzoru budowlanego sprzeciwi się wnioskowi w formie decyzji administracyjnej. Termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia, co oznacza, że do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 14 dni liczonych od dnia 18.04.2020 r.

Przepis ten nie ma jednak wymiaru praktycznego, ponieważ termin na zgłoszenie sprzeciwu na podstawie art. 54 ustawy – Prawo budowlane nie znajduje się w katalogu wyjątków od ogólnej zasady zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych. Oznacza to, że 14-dniowy termin nie rozpocznie biegu do czasu ustania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Organ nadzoru jest uprawniony do wydania w tym czasie m.in. zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, jednak niedokonanie tej czynności nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.