PRAWO ADMINISTRACYJNE: Terminy podjęcia czynności przez KNF

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw.

W sprawach z zakresu właściwości Komisji Nadzoru Finansowego bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 189g § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie miesiąca po ich odwołaniu nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego.

Powyższe zasady obowiązują ze skutkiem od dnia 8 marca 2020 r.

Ponadto na podstawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia wprowadzona została możliwość wydawania przez KNF decyzji i postanowień w postaci dokumentu elektronicznego. Taka decyzja powinna być opatrzona przez Przewodniczącego KNF lub jego Zastępcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym także w przypadkach innych niż wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego (powyższą zasadę stosuje się także do decyzji i postanowień wydawanych na podstawie odpowiednich upoważnień). W takich przypadkach stronie lub stronom doręcza się, w sposób określony dla dokumentów w formie pisemnej, odpis decyzji lub postanowienia, bez podpisu oraz z adnotacją o opatrzeniu decyzji lub postanowienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z danymi osoby podpisującej.