PODATKI: Sprawozdawczość finansowa i podatkowa

Przedłużenie terminów na przygotowanie sprawozdań finansowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przesunięte zostały następujące terminy:

  1. termin zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości został wydłużony o 3 miesiące,
  2. termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, został przedłużony o 90 dni,
  3. termin dotyczący zakończenia inwentaryzacji, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości (w zakresie zakończenia inwentaryzacji) został przedłużony o 90 dni,
  4. terminy:
  • o których mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości, dotyczącym sporządzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych i jego zamieszczenia na stronie internetowej, oraz
  • o których mowa w art. 52 ust. 1 oraz 3 ustawy o rachunkowości dotyczącym sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki, oraz
  • o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości dotyczącym zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki,
  • o których mowa w art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości dotyczącym sporządzenia sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych sporządzanego przez jednostkę dominującą i jego zamieszczenia na stronie internetowej, oraz
  • o których mowa w art. 63c ust. 1 i 4 ustawy o rachunkowości dotyczącym sporządzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

zostają przedłużone o 3 miesiące.

  1. Terminy sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy, sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63f ust. 1 tej ustawy, i skonsolidowanego sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63 g ust. 1 tej ustawy, przedłuża się o 3 miesiące.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Ponadto na podstawie powyższego rozporządzenia termin, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy o PIT, tj. termin dotyczący przekazania przez podatników prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej tych sprawozdań finansowych, został przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r.

Zmiany w terminach na złożenie deklaracji podatkowych

Zgodnie z art. 15zzj ustawy antykryzysowej złożenie zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i zapłacenie należnego podatku po 30 kwietnia, a przed 31 maja 2020 r. będzie traktowane de facto jako złożenie czynnego żalu na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Oznacza to, że nie będzie wszczynane w danej sprawie postępowanie karnoskarbowe, a podatnik nie będzie mógł być ukarany. Jednocześnie zwracamy uwagę, że ustawa w omawianym zakresie nie odwołuje się ani do przepisów ustawy o PIT ani do Ordynacji Podatkowej. Oznacza to, iż możliwe jest naliczanie odsetek za zaległości podatkowe od podatku wpłaconego po 30 kwietnia 2020 r.