Nowe zasady doręczania przesyłek

Zmiany ogólne w doręczaniu przesyłek

W przypadku stanów nadzwyczajnych, wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego:

1) Przesyłki listowe będące przesyłkami rejestrowanymi mogą być doręczane do skrzynki pocztowej – bez konieczności składania wniosku o takie doręczenie w placówce pocztowej. W ustawie wyraźnie wskazano, że nie dotyczy to jednak przesyłek wysyłanych do ani przez:

 • Sądy i Trybunały,
 • prokuraturę i inne organy ścigania,
 • komornika sądowego.

2) Przesyłki kurierskie będą doręczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.

Powyższe zmiany dotyczą przesyłek doręczanych przez wszystkich operatorów pocztowych wpisanych do rejestru, ale nie naruszają (nie zmieniają) zasad, sposobu i trybu doręczeń przesyłek w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz innych uregulowanych w przepisach szczególnych.

Wyłączenie możliwości zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki nieodebranej oraz wyłączeniu skutku doręczenia nieodebranego pisma

Operator pocztowy nie podejmuje próby doręczenia i nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której nie mógł doręczyć adresatowi poddanemu z powodu COVID-19 obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy zwrotu przesyłki niedoręczalnej[1]. Po upływie okresu obowiązkowej kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, operator pocztowy doręcza adresatowi ww. przesyłki. Nie uznaje się za doręczone pism, które nie zostały odebrane, a które podlegają doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, jeżeli termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Skutek doręczenia może nastąpić dopiero po upływie 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Nie uznaje się za doręczone pism, które nie zostały odebrane, a które podlegają doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, jeżeli termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Skutek doręczenia może nastąpić dopiero po upływie 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Powyższa zasada nie znajduje zastosowania do:

 • postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 • postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Żadnej z zasad określonych w niniejszym punkcie 2 (Wyłączenie możliwości zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki nieodebranej oraz wyłączenie skutku doręczenia nieodebranego pisma) nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

 • Sądy i Trybunały,
 • prokuraturę i inne organy ścigania,
 • komornika sądowego.

Odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych

W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego:

 • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustanawia w drodze decyzji (wydanej także ustnie, telefonicznie) odstępstwo dla operatora wyznaczonego w zakresie świadczenia usług powszechnych.
 • Minister właściwy do spraw łączności zapewnia operatorowi wyznaczonemu środki finansowe z budżetu państwa w związku z poniesioną przez operatora stratą.

Przesyłka hybrydowa

Przez usługę pocztową doręczenia przesyłki hybrydowej rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej w formie fizycznej przesyłki listowej, a następnie jej doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata na jego skrzynkę elektroniczną bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. Usługa została powierzona Poczcie Polskiej jako operatorowi wyznaczonemu, w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19. Usługa jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany.

Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Poczta Polska jest obowiązana do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będącego osobą fizyczną, natomiast w stosunku do adresata lub osób uprawnionych do jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, może zapewnić taką identyfikację, jeżeli będzie miała możliwości techniczne.

Do dnia 30 września 2020 r., jeżeli w przepisach jest mowa o przesyłce poleconej albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni Pocztę Polską do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi.

Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się, dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.

Poczta Polska będzie przesyłać na adres elektroniczny wskazany przez adresata zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata dokument elektroniczny.

Ten sposób doręczenia nie będzie miał zastosowania, gdy korespondencja nie może być doręczona ze względu na:

 • konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy,
 • ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny,
 • opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia,
 • inne przyczyny techniczne.

Przepisy o tym sposobie doręczenia mają zastosowanie do wszystkich przesyłek poleconych, nadawanych na podstawie zawartych z Pocztą Polską S.A. umów, bez względu na tryb w jakim zostały zawarte te umowy, z wyjątkiem przesyłek wysyłanych do i wysyłanych przez:

 • Sądy i Trybunały,
 • prokuraturę i inne organy ścigania,
 • komorników sądowych.

Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego został przekształcony. W toku przekształcenia przesyłki z formy papierowej na elektroniczną Poczta Polska S.A. zapewnia wykonanie z należytą starannością i jakością techniczną odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej w przesyłce listowej oraz koperty umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu elektronicznego bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej.

Usługa jest świadczona w oparciu o regulamin, który określa także zasady identyfikacji adresata oraz zasady odbioru przesyłek.

Wyłączenie odpowiedzialności operatorów pocztowych za szkodę

Operator pocztowy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości świadczenia usług.


[1] w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, czyli takiej, której nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy