INNE FORMY WSPARCIA: Zmiana warunków kredytowych

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu albo pożyczki pieniężnej udzielonych na rzecz:

  1. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców,
  2. organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Skorzystanie z tej formy wsparcia jest możliwe, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  1. kredyt został udzielony przed dniem 08 marca 2020 r.,
  2. zmiana jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Zmiana warunków kredytowych lub warunków udzielonej pożyczki jest dokonywana w uzgodnieniu z kredytobiorcą oraz nie może powodować pogorszenia jego sytuacji finansowej i gospodarczej.