INNE FORMY WSPARCIA: Świadczenie postojowe

O świadczenie postojowe może ubiegać się osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz osoby nie prowadzące działalności i wykonujące umowę agencyjną, zlecenia, inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło, pod warunkiem, że:

  1. osoba wnioskująca nie podlega ubezpieczeniom społecznymz innego tytułu niż z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo zawartej umowy cywilnoprawnej,
  2. działalność gospodarcza była prowadzona przed dniem 01 kwietnia 2020 r. lub umowa cywilna była zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.,
  3. przedsiębiorca w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe uzyskał przychód o co najmniej 15% niższy, jednakże warunek nie dotyczy, gdy: (i) do osoby wnioskującej mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i gdy osoba ta korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podst. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, (ii) przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.,
  4. przychód przedsiębiorcy lub osoby z zawartą umową cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie może być wyższy niż 15.595,74 zł (warunek ten odnosi się tylko do wniosków złożonych po dniu 1 kwietnia 2020 r., ale przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia, po tym dniu warunek ten nie jest wymagany).

Wniosek do ZUS o udzielenie świadczenia postojowego powinien zostać złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Należy wskazać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wskazanego we wniosku o przyznanie świadczenia postojowego celem weryfikacji prawdziwości podanych informacji.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., co daje kwotę 2.080,00 zł. W przypadku, gdy do osoby wnioskującej mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i gdy osoba ta korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podst. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, świadczenie postojowe wynosi 1.300,00 zł.

O świadczenie postojowe można wystąpić maksymalnie trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia wymaga oświadczenia, że sytuacja uprawnionego nie uległa poprawie. Wypłata kolejnego świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.