INNE FORMY WSPARCIA: Pożyczka do 5 tys. zł

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na poniższych warunkach:

O jednorazową pożyczkę może wnioskować tylko mikroprzedsiębiorca – pod warunkiem, że prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka jest przyznawana w wysokości do 5.000,00 zł, a jej oprocentowanie wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli. Pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją spłaty przez okres 3 miesięcy.

Wniosek o udzielenie dofinansowania powinien zostać złożony do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Pożyczka podlega umorzeniu, o ile mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Obecnie w ustawie wprost wskazano, że środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.