INNE FORMY WSPARCIA: Pożyczka do 5 tys. zł

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, starosta może na podstawie umowy udzielić jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na poniższych warunkach:

O jednorazową pożyczkę może wnioskować tylko mikroprzedsiębiorca pod warunkiem, że przedsiębiorca prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka jest przyznawana w wysokości do wysokości 5.000,00 zł a jej oprocentowanie wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli. Pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z karencją spłaty przez okres 3 miesięcy.

Wniosek o udzielenie dofinansowania powinien zostać złożony do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Pożyczka może zostać umorzona, po spełnieniu następujących warunków:

  • przedsiębiorca złoży wniosek o umorzenie,
  • będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.