INNE FORMY WSPARCIA: poręczenia i gwarancje z BGK

W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów już zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Z poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK mogą skorzystać przedsiębiorcy z wyłączeniem mikro- i małych przedsiębiorców.

Poręczenia i gwarancje są udzielane do wysokości nie większej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu, są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej, a ich uzyskanie może stanowić pomoc publiczną.