INNE FORMY WSPARCIA: Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub organizacji pożytku publicznego

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, starosta może na podstawie umowy udzielić jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej, na poniższych warunkach:

O jednorazową pożyczkę może wnioskować:

  • organizacja pozarządowa, lub
  • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunki ubiegania się o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub organizacji pożytku publicznego:

  • prowadzenie przez podmiot działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
  • maksymalna wysokość pożyczki to 5.000,00 zł, z tym, że nie może ona przekroczyć 10% wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym,
  • z pożyczki nie może skorzystać podmiot, którego przychód w poprzednim roku bilansowym przekroczył 100.000,00 zł,
  • oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli, co daje 0,0525% (bo 0,05 * 1,05%),
  • udzielana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją spłaty przez okres 3 miesięcy,
  • wymagane jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Pożyczka podlega umorzeniu, jeżeli podmiot będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W ustawie wprost wskazano, że środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.