INNE FORMY WSPARCIA: Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. (ustawa – tarcza 4.0) wprowadziła nową instytucję dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Kryterium przedmiotowe i podmiotowe uzyskania kredytu z dopłatą

Dopłaty mogą być stosowane wyłącznie do kredytów obrotowych (odnawialnych i nieodnawialnych), udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej (kryterium przedmiotowe). Dopłaty mogą być stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia wejścia w życie ustawy – tarczy 4.0 (tj. od dnia 24 czerwca 2020 r.) oraz kredytów udzielonych przed tym dniem, jeżeli umowy, na podstawie których zostały one udzielone, zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie – tarczy 4.0.

Z dopłat do oprocentowania mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzenienia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania i przeciwdziałania im oraz ich zwalczania (kryterium podmiotowe). O udzielenie kredytu z dopłatą może się zatem ubiegać przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu właściwych przepisów europejskich,
  • wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19,
  • nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy – tarczy 4.0,
  • utracił płynność finansową lub jest zagrożony jej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Umowy, na podstawie których udzielane są kredyty z dopłatą, mogą być zawierane wyłącznie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dopłaty do kredytów

Dopłata stanowić może:

1) część odsetek należnych bankowi na podstawie umowy kredytowej i odpowiada:

  • w przypadku przedsiębiorcy posiadającego status MŚP (w rozumieniu przepisów europejskich) – 2 punktom procentowym,
  • w przypadku innego przedsiębiorcy – 1 punktowi procentowemu.

2) całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości określonych w punkcie 1) powyżej dla danej kategorii przedsiębiorców.

W konsekwencji, w przypadku udzielenia przedsiębiorcy kredytu z dopłatą, przedsiębiorca spłaca część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

Warunkiem wypłaty dopłat jest niezaleganie przez przedsiębiorcę (kredytobiorcę) ze spłatą kapitału kredytu oraz odsetek, o których mowa powyżej.

Kredyty z dopłatami będą udzielane wyłącznie przez banki, z którymi BGK zawarł umowę o współpracy. Umowa o kredyt z dopłatą jest zawierana z przedsiębiorcą, który złoży kompletny wniosek oraz po zweryfikowaniu spełnienia przez niego warunków określonych w tarczy antykryzysowej 4.0, a także pod warunkiem podjęcia przez bank pozytywnej decyzji kredytowej.

Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.