INNE FORMY WSPARCIA: Wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Podmioty kwalifikujące się do objęcia wsparciem.

Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca:

  1. w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  2. prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. u którego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy antykryzysowej.

Ze wsparcia nie może skorzystać przedsiębiorca, wobec którego ogłoszono upadłość lub wobec którego otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (https://www.arp-tarcza.pl/) przedsiębiorca powinien spełniać szereg dodatkowych wymagań:

  1. być małym lub średnim przedsiębiorcą,
  2. prowadzić rachunkowość na zasadach pełnej księgowości,
  3. prowadzić działalność co najmniej przez 12 miesięcy,
  4. osiągnąć przychody za ostatni okres obrachunkowy na poziomie min. 4 000 000,00 zł,
  5. zakończyć rok 2019 z dodatnim wynikiem EBITDA.

Formy wsparcia

Instytucją udzielającą wsparcia jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja będzie oferować przedsiębiorcom, na warunkach rynkowych, wszelkie formy finansowego wsparcia zwrotnego, w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia, leasingi oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej.

Szczegółowy wykaz instrumentów finansowych będzie publikowany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wielkość wsparcia, wypłata i przeznaczenia

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia bardzo ogólnie określa wielkość możliwego do uzyskania wsparcia. Zgodnie z jej art. 5 ust. 2 wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.

Wsparcie ma być udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania (nie dotyczy leasingów, w przypadku których kwota finansowania co do zasady jest przekazywana od razu w całości).

Wypłata wsparcia jest uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia (forma zabezpieczenia uzgadniania indywidualnie między stronami).

W umowie między Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a przedsiębiorcą określa się cel, na jaki ma być przeznaczone wsparcie. Wsparcie nie może być udzielone na regulowanie zobowiązań wobec podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów.

Wniosek o udzielenie wsparcia

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. określi wzór wniosku. Wniosek o udzielenie wsparcia może zostać złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również inne czynności towarzyszące mogą przybrać taką formę. Jeżeli do zawarcia umowy zastrzeżona jest forma pisemna to ustawa dopuszcza teraz zachowanie formy dokumentowej.

We wniosku przedsiębiorca składa oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz podaje dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto wnioskodawca dołącza informację zawierającą opis planowanych działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest uprawniona do pozyskiwania danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie, w szczególności pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, organów administracji skarbowej oraz innych dostępnych źródeł uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców.

Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 14 dni od dnia złożenia.