Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w formie tzw. teleporad

Podstawa prawna dla udzielania świadczeń w drodze tzw. teleporad znajduje się w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawód lekarza może być wykonywany także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Art. 42 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.

O ile Zarządzenie nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nakłada na świadczeniodawcę obowiązek zapewnienia świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo, o tyle tożsame dla AOS zarządzenie Prezesa NFZ w tym zakresie nie zawiera żadnych postanowień. Teleporad nie wymienia się również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Niemniej jednak NFZ wydało w ostatnim czasie komunikat związany z udzielaniem teleporad w ramach świadczeń AOS w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Z jego treści wynika że:

  1. teleporady mogą być udzielane wyłącznie w zakresie świadczeń wymienionych w załączniku 1a i 1c do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  2. z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym;
  3. przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym opisanych wyżej porad świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia AOS, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych wskazać należy: 89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W zakresie potwierdzania tożsamości świadczeniobiorcy oraz jego prawa do świadczeń zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Postanowienie § 8 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że w okresie epidemii podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.4), na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się.

Poniżej udostępniamy link do komunikatu dla świadczeniodawców z dnia 12 marca 2020 r.:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7629.html

Poniżej udostępniamy załączniki do zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2019 r. Nr 182/2019/DSOZ (Załącznik nr 1a i 1c):

ZAŁĄCZNIK 1A

ZAŁĄCZNIK 1C