PRAWO MEDYCZNE: Zwalczanie chorób zakaźnych

Doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych i kwarantanny

W ramach tarczy antykryzysowej dokonano uszczegółowienia przepisów w zakresie obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych i kwarantanny.

Wprowadzono dodatkową instytucję izolacji w warunkach domowych (odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych), która może być zastosowana przez władze publiczne w przypadku osób o lekkim przebiegu choroby, który nie uzasadnia bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych. Osoby poddane izolacji w warunkach domowych będą objęte przez czas choroby nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w razie potrzeby również innych służb odpowiedzialnych za zachowanie porządku publicznego i przestrzeganie prawa.

Również przepisy dotyczące kwarantanny zostały dostosowane do wytycznych w zakresie oceny ryzyka zwalczania zakażeń, tzw. osoby narażone, w tym osoby, które pozostawały w styczności ze źródłem zakażenia i w danym momencie nie wykazują jeszcze objawów chorobowych, ale są podejrzane o zakażenie, będą podlegać kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.

Zmiany dotyczące zgłaszania podejrzenia zakażeń i chorób zakaźnych, rejestru chorób zakaźnych oraz rezerw strategicznych

Wprowadzono zmiany dotyczące zgłaszania podejrzenia zakażeń i chorób zakaźnych oraz rejestru chorób zakaźnych, w których uwzględniono konieczność wymiany danych z rejestrami medycznymi, w tym rejestrami Narodowego Funduszu Zdrowia, co ma odciążyć lekarzy od ponownego zgłaszania do rejestru chorób zakaźnych informacji, które już znajdują się w rejestrach prowadzonych przez tę instytucję (art. 30 ustawy). Podmiot leczniczy, w którym lekarz sprawuje opiekę medyczną nad osobą zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną wskazaną w ustawie albo podejrzaną o takie zakażenie lub zachorowanie, będzie przekazywać dane o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Wprowadzono również zmianę dotyczącą uchylenia ograniczenia polegającego na obowiązku zgłaszania jedynie pozytywnych wyników badań i wprowadzenie – w stosunku do wybranych patogenów – obowiązku zgłaszania również negatywnych wyników badań. Rozwiązanie to zostanie zrealizowane przez określenie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia okoliczności dokonywania zgłoszeń przez diagnostów laboratoryjnych oraz inne uprawnione osoby.

Wprowadzono szczególne uregulowania dotyczące rezerw strategicznych wykorzystywanych na rzecz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych pozwalające na elastyczniejszy sposób reagowania na zagrożenia w tym obszarze.

W celu zapewnienia skuteczności działań związanych z zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych w nowym rozdziale 8a do zmienianej ustawy wprowadzono kary pieniężne w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł w zależności od rodzaju czynu. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.