PRAWO CYWILNE: Kredyt konsumencki

Zmianie uległ algorytm wyliczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzone zostało ograniczenie wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do maksymalnie 45% całkowitej kwoty kredytu (dotychczas granicą była całkowita kwota kredytu), przy czym maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni nie może przekraczać 5% całkowitej kwoty kredytu.

Naruszenie zasad ustalania maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przez Prezesa UOKiK.

Zmiana ta ma obowiązywać przez okres 365 dni od dnia wejścia w życie ustawy.