Instrumenty pomocowe w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Pomoc przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 („Rozporządzenie”) zostanie skierowana do przedsiębiorców niezależnie od posiadanego statusu, tj. zarówno do MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw.

Pomoc może być udzielona na cele inwestycyjne lub obrotowe nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Pomoc będzie mogła zostać udzielona przedsiębiorcom, którzy (i) w dniu jej udzielenia nie znajdują się w trudnej sytuacji lub (ii) w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji, ale po tym dniu znaleźli się w trudnej sytuacji. Oceny, czy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc znajduje się w trudnej sytuacji, dokonuje się zgodnie z przepisem art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub zgodnie z przepisami innych rozporządzeń unijnych dotyczących pomocy publicznej.

Pomoc może być udzielona w formie:

 1. pożyczki,
 2. poręczenia,
 3. gwarancji.

Pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia podlega kumulacji z pomocą udzielaną na innych podstawach prawnych oraz pomocą de minimis udzielaną zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń unijnych dotyczących tego rodzaju pomocy.

Pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia nie podlega kumulacji z inną pomocą udzieloną w formie pożyczki, poręczenia lub gwarancji, jeżeli taka inna pomoc jest udzielana zgodnie z sekcją 3.2 albo sekcją 3.3. komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (

Wniosek o udzielenie pomocy jest składany do podmiotu udzielającego pomocy, który dokonuje jego oceny.

Powyższa pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pomoc w formie pożyczki

Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy.

Oprocentowanie pożyczki w ramach pomocy jest równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (, obowiązującej na dzień 1 stycznia 2020 r., powiększonej o co najmniej:

 • w przypadku przedsiębiorców posiadających status MŚP: (i) w pierwszym roku trwania pożyczki – 25 punktów bazowych, (ii) w drugim i trzecim roku trwania pożyczki – 50 punktów bazowych, oraz (iii) w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki – 100 punktów bazowych,
 • w przypadku przedsiębiorców posiadających status dużego przedsiębiorcy: (i) w pierwszym roku trwania pożyczki – 50 punktów bazowych, (ii) w drugim i trzecim roku trwania pożyczki – 100 punktów bazowych, oraz (iii) w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki – 200 punktów bazowych.

Kwota główna pożyczki nie może natomiast przekroczyć:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

W wyjątkowych sytuacjach kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w ramach limitów określonych w Rozporządzeniu.

Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres 6 lat.

Pomoc w formie poręczenia/gwarancji

Wartość pomocy udzielanej w formie poręczenia lub gwarancji stanowi różnica między zdyskontowaną wartością rynkowej opłaty prowizyjnej, która byłaby pobrana od udzielanego poręczenia lub gwarancji, a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej pobranej przez podmiot udzielający pomocy.

Poziom opłaty prowizyjnej od udzielonego poręczenia lub gwarancji wynosi co najmniej:

 • w przypadku przedsiębiorców posiadających status MŚP: (i) w pierwszym roku trwania pożyczki lub kredytu – 25 punktów bazowych, (ii) w drugim i trzecim roku trwania pożyczki lub kredytu – 50 punktów bazowych, oraz (iii) w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki lub kredytu – 100 punktów bazowych,
 • w przypadku przedsiębiorców posiadających status dużego przedsiębiorcy: (i) w pierwszym roku trwania pożyczki lub kredytu – 50 punktów bazowych, (ii) w drugim i trzecim roku trwania pożyczki lub kredytu – 100 punktów bazowych, oraz (iii) w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki lub kredytu – 200 punktów bazowych.

Kwota główna pożyczki lub kredytu zabezpieczonych poręczeniem lub gwarancją nie może natomiast przekroczyć:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

W wyjątkowych sytuacjach kwota główna poręczanej lub gwarantowanej pożyczki lub kredytu może zostać zwiększona w ramach limitów określonych w Rozporządzeniu.

Okres poręczenia lub gwarancji jest ograniczony do maksymalnie 6 lat, a poręczenie lub gwarancja nie może przekroczyć:

 • 90% kwoty głównej pożyczki lub kredytu (jeżeli straty są ponoszone proporcjonalnie i na tych samych warunkach przez instytucję udzielającą pożyczki lub kredytu i państwo), lub

35% kwoty głównej pożyczki lub kredytu (jeżeli straty są w pierwszej kolejności przypisane państwu, a dopiero w następnej – instytucji udzielającej pożyczki lub kredytu).