ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Wyłączenie odpowiedzialności

Brak odpowiedzialności na gruncie dyscypliny finansów publicznych

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

  1. nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy antykryzysowej, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy antykryzysowej,
  2. zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy antykryzysowej.

Brak odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego

Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy Kodeks karny, kto:

  1. nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy antykryzysowej, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy antykryzysowej, lub
  2. zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy antykryzysowej.

Ponadto nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 ustawy Kodeks karny, deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi niezbędne dla zwalczania tej epidemii, narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone.

Wyłączenie odpowiedzialności na gruncie kodeksu spółek handlowych

Za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, nie odpowiada wobec spółki członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator, który:

  1. nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy antykryzysowej, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o którym mowa w art. 15r ust. 1 ustawy antykryzysowej, lub
  2. zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy antykryzysowej.