PRAWO PRACY: Dofinansowanie wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych

Ustawa antykryzysowa wprowadza szczególne zasady dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Poniżej prezentujemy naszym zdaniem kluczowe zagadnienia związane z tą formą pomocy.

1) Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców o statusie MSP (mikroprzedsiębiorca, mały oraz średni przedsiębiorca).

2) Dofinansowaniem objęte są zarówno wynagrodzenia pracowników (również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu ta osoba podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu) jak i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w części należnej od pracodawcy.

3) Bazowymi kryteriami, od których spełnienia uzależniona jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie są:

  1. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy na koniec III kwartału 2019 r.
  2. brak spełniania przez przedsiębiorcę przesłanek do ogłoszenia upadłości na moment ubiegania się o dofinansowanie;
  3. spadek obrotów gospodarczychw następstwie wystąpienia COVID-19 – tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

4) Od poziomu spadku obrotów uzależniona jest wysokość dofinansowania, o którego przyznanie można się ubiegać, i tak w przypadku spadku obrotów o:

  1. co najmniej 30%– dofinansowanie może być przyznane do kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń i jednocześnie nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  2. co najmniej 50%– dofinansowanie może być przyznane do kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń i jednocześnie nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  3. co najmniej 80%– dofinansowanie może być przyznane do kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

5) Dofinansowanie przyznawane jest co do zasady na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadający od miesiąca złożenia wniosku.

6) Wniosek o dofinansowanie kierowany jest do właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

7) Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinasowaniem przez okres dofinansowania pod rygorem obowiązku zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

8) Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

9) Dofinansowanie to stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie sekcji 3.1 komunikatu Komisji 2020/C 91 I/01 – dofinansowanie to łącznie z inną tego rodzaju pomocą wynosić może maksymalnie do 800 tys. EUR i może zostać udzielone nie później niż do 31 grudnia 2020 r.; o dofinansowanie może się ubiegać przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.